طراحی دکوراسیون مغازه تجاری و دفاتر اداری

موارد طراحیقیمت(تومان)
تا 30 متر مربع4 میلیون تومان
30 تا 60 متر مربع6 میلیون تومان
60 تا 120 متر مربع9 میلیون تومان
120 تا 170 متر مربع12 میلیون تومان
170 تا 250 متر مربع15 میلیون تومان
250 تا 350 متر مربع20 میلیون تومان
350 تا 500 متر مربع25 میلیون تومان
500 متر به بالاتوافقی
طراحی مغازه تجاری
موارد طراحیقیمت(تومان)
تا 60 متر مربع5 میلیون تومان
60 تا 100 متر مربع6 میلیون تومان
100 تا 150 متر مربع7 میلیون تومان
150 تا 200 متر مربع9 میلیون تومان
200 تا 250 متر مربع13 میلیون تومان
250 تا 350 متر مربع15 میلیون تومان
350 تا 500 متر مربع20 میلیون تومان
500 متر به بالاتوافقی
طراحی دفاتر اداری
انواع سبک های دکوراسیون داخلی مغازه تجاری
ثبت سفارش
ثبت سفارش
سبد خرید