طراحی دکوراسیون داخلی مسکونی

موارد طراحیقیمت(تومان)
تا 60 متر مربع6 میلیون تومان
60 تا 100 متر مربع8 میلیون تومان
100 تا 150 متر مربع10 میلیون تومان
150 تا 200 متر مربع13 میلیون تومان
200 تا 250 متر مربع15 میلیون تومان
250 تا 350 متر مربع20 میلیون تومان
350 تا 500 متر مربع25 میلیون تومان
500 متر به بالاتوافقی
طراحی کلاسیک
موارد طراحیقیمت(تومان)
تا 60 متر مربع5 میلیون تومان
60 تا 100 متر مربع6 میلیون تومان
100 تا 150 متر مربع7 میلیون تومان
150 تا 200 متر مربع9 میلیون تومان
200 تا 250 متر مربع13 میلیون تومان
250 تا 350 متر مربع15 میلیون تومان
350 تا 500 متر مربع20 میلیون تومان
500 متر به بالاتوافقی
طراحی غیر کلاسیک
درباره طراحی کلاسیک
درباره طراحی مدرن
درباره طراحی نئوکلاسیک
درباره طراحی مینیمال
درباره طراحی روستیک
درباره طراحی مراکشی
ثبت سفارش
ثبت سفارش
سبد خرید