طراحی ویلا تا 500 متر مربع​​​​​​​

موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/000/000
طراحی پلان1/000/000
طراحی محوطه8/000/000
جمع14/000/000
پکیج اقتصادی
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:12/000/000 تومان
پکیج برنزی
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:15/000/000 تومان
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/000/000
طراحی پلان1/000/000
طراحی محوطه8/000/000
طراحی سازه3/000/000
جمع17/000/000
پکیج نقره ای
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:16/000/000 تومان
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/000/000
طراحی پلان1/000/000
طراحی محوطه8/000/000
طراحی داخلی4/000/000
جمع18/000/000
پکیج طلایی
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:20/000/000 تومان
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/000/000
طراحی پلان1/000/000
طراحی محوطه8/000/000
طراحی داخلی4/000/000
طراحی سازه3/000/000
برق و تاسیسات2/000/000
جمع23/000/000

طراحی ویلا 700 تا 900 متر مربع​​​​​​​

موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/000/000
طراحی پلان1/000/000
طراحی محوطه14/000/000
جمع20/000/000
پکیج اقتصادی
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:18/000/000 تومان
پکیج برنزی
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:21/000/000 تومان
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/000/000
طراحی پلان1/000/000
طراحی محوطه14/000/000
طراحی سازه3/500/000
جمع23/500/000
پکیج نقره ای
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:23/000/000 تومان
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/000/000
طراحی پلان1/000/000
طراحی محوطه14/000/000
طراحی داخلی6/000/000
جمع26/000/000
پکیج طلایی
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:29/000/000 تومان
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/000/000
طراحی پلان1/000/000
طراحی محوطه14/000/000
طراحی داخلی6/000/000
طراحی سازه3/500/000
برق و تاسیسات3/000/000
جمع32/500/000

طراحی ویلا  1000 تا 1500 متر مربع​​​​​​​

موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/500/000
طراحی پلان1/500/000
طراحی محوطه20/000/000
جمع27/000/000
پکیج اقتصادی
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:25/000/000 تومان
پکیج برنزی
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:28/000/000 تومان
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/500/000
طراحی پلان1/500/000
طراحی محوطه20/000/000
طراحی سازه4/000/000
جمع31/000/000
پکیج نقره ای
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:31/000/000 تومان
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/500/000
طراحی پلان1/500/000
طراحی محوطه20/000/000
طراحی داخلی8/000/000
جمع35/000/000
پکیج طلایی
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:38/000/000 تومان
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/500/000
طراحی پلان1/500/000
طراحی محوطه20/000/000
طراحی داخلی8/000/000
طراحی سازه4/000/000
برق و تاسیسات3/500/000
جمع42/500/000

طراحی ویلا  1700 تا 2000 متر مربع​​​​​​​

موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما6/000/000
طراحی پلان2/000/000
طراحی محوطه30/000/000
جمع38/000/000
پکیج اقتصادی
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:34/000/000 تومان
پکیج برنزی
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:39/000/000 تومان
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما6/000/000
طراحی پلان2/000/000
طراحی محوطه30/000/000
طراحی سازه5/000/000
جمع43/000/000
پکیج نقره ای
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:44/000/000 تومان
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما6/000/000
طراحی پلان2/000/000
طراحی محوطه30/000/000
طراحی داخلی10/000/000
جمع48/000/000
پکیج طلایی
درخواست طراحی
قیمت پکیجی:50/000/000 تومان
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما6/000/000
طراحی پلان2/000/000
طراحی محوطه30/000/000
طراحی داخلی10/000/000
طراحی سازه5/000/000
برق و تاسیسات4/000/000
جمع57/000/000
سبد خرید