​شرایط پرداخت 

برای مبالغ کمتر از 20 میلیون تومان نصف مبلغ بعنوان پیش پرداخت و الباقی طی یک فقره چک ده روزه دریافت میگردد 

برای مبالغ بیشتر از 20 میلیون تومان یک سوم مبلغ بعنوان پیش پرداخت ابتدای کار و الباقی طی دو فقره چک هفت روزه دریافت میگردد

هدیـــه خـــود را دریـــافت نمائید
سبد خرید